Dawite Mekonnen "Abbabaa Rattaa አባባ ራታ" New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)

Ethiopian Music : – Dawite Mekonnen “Abbabaa Rattaa አባባ ራታ” New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)
The lagendary Superstar the most talented oromo music singer Dawite Mekonnen, is back with brand new hot music video call “Abbabaa rattaa አባባ ራታ” a beautiful music composed by the legend Alex Yelef check out!
Ethiopian Music: Check Out Ethiopian New Musics, Comedy and More Ethiopian Videos by Minew Shewa Entertainment.
Ethiopian music.
Google+ :- https://plus.google.com/+MinewShewaTube
Facebook :- https://www.facebook.com/Minew-ShewaTube-Records-Promotions-1761503604120088/
Subscribe :- http://www.youtube.com/c/MinewShewaTube?sub_confirmation=1

#minewshewatube #dawitemekonnen #ethiopianmusic

Make sure to subscribe to Minew Shewa Tube and turn on notifications to stay updated with all new uploads!?

Any unauthorized use, copying or distribution is strictly prohibited.
Copyright ©2019: Minew Shewa Entertainment.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Gildo Kassa ft Shakura (Lageba New) ጊልዶ ካሳ እና ሻኩራ (ላገባ ነው) New Ethiopian Music 2019(Official Video)”

-~-~~-~~~-~~-~-

Recent search terms:

 • SHaarmuxa
 • GILDO KAASA
 • Dubartii Shaarmuxa
 • Shaarmuxa Oromo
 • Shaarmuxa adaama
 • Intala shaarmuxa
 • LEENCA PUS CILP VIDEO
 • niw faran badee
 • PUS CILPVIDEO
 • www Sirba Dawwitee mokonin durii com
See also  STAYC(스테이시) - ASAP (Music Bank) | KBS WORLD TV 210409

22 reviews - Dawite Mekonnen "Abbabaa Rattaa አባባ ራታ" New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)

 1. Sada Galto says:

  I love this song really,,,

 2. Lencaa koo??????

 3. Dawwitee ,sabboontichakoo

 4. BIYA TADESSE says:

  Bayye bayye gare
  Iti debeli ITU chimii
  Kero keja .
  Duguma bati gets achuma refti.

 5. nelson kibe says:

  though i do not understand i love the melody……from you neighbor KENYA

 6. Dafii iddoo duraatti deebisi. Yoo didde vidiyoo tee tanarratti jibba labsinaa. Confidencless to what did OK??

 7. ???????/…DAANGOOTEE simintoo amboo. Daangootee Mokonnnen olola paastara menaafiqee qabdee uffata aadaa Shawaa kan sadeen tuulamaa jijjiirte.Ajaa wayiidhaa badasii. Kana booda ati…???????????????????????????????/

 8. DOWN DOWN Dangote! Intala haadharaawu uffata aadaa keenyaa jijjiirtee eessa abbaa keetitti galta? Yoo kallattiin ambotti buute malee abadan DAANGOOTEN finfinneetti hin galtu. Yoo feete deemi ambo biyya paastarri dubartii abbaa feetetti hudduu isaa itti dhiqachaa oolu sanatti gali. Manaafiqee qorqoorrowwan haadharaawu. Dhiyoo kana yoo rabbi na miidhu Amboo deemen waa shaarmuxa paastara jala gangalataa ooltuu fuula udaan saree gootee masqalii mormarratti na laaltee na jibbaa turte. Dura haallisanii bitaa na galeen ilaala ture.Booda tokko amantaa Minilik hordoftaayii naan jedhe. Amma kaa afaanitti naaf dhufee achumaanin intala harree haadharaawu Ortodoksii minilik ni dhalchite moo? ni dhalee moo? ni uume moo? maal jechuu feeten jedheen. Itti Dabalees Ortodoksiin Kan kiiristoos ganama nuuf kenne, keessattis dhalatee nu fayyise malee akka beenxee luutariin hin uumamne akka islaamas mohaammediin hin uumamnen jedheen. Dubbiin hoo'itee jennaan inni takka na rukkute. Hiriyoonnnisas baay'ee turan. Ergasii birumaa deemen dallaa ormaa cabsadhee duuban itti dhufee waa warra pheennxota Ambotti ejjituu san tumee-tumee biraa badee Shawaatti gale kaa. Ittimaa! Kan mannaaraa AMbootii olitti sin tume suni anuma jedhaani. Qoomaxota haadharaawu.

 9. My LOVE changed to HATE against DANGOOTEE MOKENNEIN.??????????????????????????…..LOOK namittiin Laaftoo Liiban jedhamtu takka sarara kanarraatti uffataa Aadaa Sadeen TUULAMAA balleessuf alba'aa jirti. Sababaa kanaan Daawwiteenis gara DAANGOOTEE mokenninitti jijjiirameera. Dabalees Daawwiteen erga DAANGOOTETTI jijjiirameen asitti torbuma tana keessa COVER PHOTO sirba kanaa jijjiiree jira. Cover phooton sirbichaa duraan bareedu amma wadala harree daalaachatti jijjiiramee ajaa'ee jira. DHUGAA kiristoos dubbachuuf ani amma Aksum Univarsiitin jira. Hamman Oromiyaatti deebi'utti jedheen intarneetii yoon seene sirboota Oromoo malee osoon du'eewuu sirba habashootaa hin dhaggeeffadhu. Sirba daawwit kana yoo xiqqaate dura san guyyaatti al 15 olin ilaala you tube irratti. Kan artistoota Oromoo biroos akkasumatti wal jijijjiiretoo jechuudha. Amma erga Dangooten sababa gandummaatin cover photo kna jijjiiree asitti listii add CHANALII koo jalaayis nan baasa. Liinkii sirbichaa accounntii fb koo lama irratti kanan share godhes nan kaasa. Nutis warri Oromoo Tuulamaa sirba Daangootee kanarratti gaaffii lamaa-sadan tokko qabna. Uffata aadaa kana osoo hin hubatin maalif ittiin sirbite?? 2ffaa Duraanis artistoonni akka Hailu kitaabaa, Fayyisaaa furii, Dajanee Kaasayee,Aadam Mohaammed fi Haaloo Daawwee kan biroo faan ittiin sirbaniiru. Ati daawwiteen hoo osoo hin hubatin maaf ittiin sirbite ?osoo hin hubatinis maalif kover photo jijjiirte? Yaada koomentaatarrirratti hundoofta moo yaada mataa keetiti?? Sarara kanarratti namtittii Laaftoo Liibaan jedhamtu takkaa fi namoota jibba Oromoo SALALEE qabantu kana si jijjiirsise. Gochaa kee shakkee Osuman komentateroota kee dubbisun irra gahe. Akkanan jedheen anis. Yoon commentii kee dubbisu sila kunimmoo har'a dhalateeyin jedhe si taajjabe. Tarii akkuma barte rakkina gandummaa, rakkina warra nabiyyuu fi warra luutar san yoo qabaatte hin beeku MALEE kuni uffanni aadaa warra SADEEN TUULAMAATI. Salaale jechuu kooti. Uffanni Warra Kaaba shawaatti uffatamu tokko isa kana ta'ee kan biroos, shaaman, wandaboon, dirbadiriin, fi qamisiin dubartoota warra tuulamaa hedduutu jira. Uffatoota aadaa Kaaba shawaa kanniin Sirba Hailu Kitaabaa, Fayyisa furi, Abdoo Badhaasoo fi Bohaaraa birhaanuu irratti ilaali jenna. Nan yaadadha yeroon ijoollee ta'ee Kaaba shawaa caffee jallisiitti jbbilootaa fi loon eegaa turetti shamarri uffata akkanaa uffatu. Haadha tiyya mataashii dabalatee jechuu kooti. Garuu akka shubbistoota Daawwit kanatti jilbaa olitti muraniitii miti dheeraa ture. Uffanni warra TUULAMAA inni ganamaa isuma kana turee jechuudha. Garuu rakkoon asirratti mul'ate shubbistoonni dubartootaa Daawwit kunniin uffaticha garamalee gabaabsanii fokkisiisan. Dhumarrattis wantin jechuu barbaadu rakkoon kee uffaticha osoon taane dhukkubbii jibbiinsa Oromoo Salaalee waan qabduuf akka ta'e ifaan ifatti beekna. Kunimmoo warri amma dhufee artificialiin pheenxee fi islaamni tuni jibba Ishiin amantaa Ortodoksii irraa qabduuf akka ta'e nuuf gala. Kirrii fi Masqalii Kiristoos yoo argitan akka ijji keessan dhiiga uffatu ni beekna. Akka Ortodoksii inaaftee addaraasha pheenxe qoonxee fi waaqeffatee seentee nurratti dollotaa ooltuss ni beekna. Cinaa qabdaniis haa taatu kallattumaanis akka intarneeetirra baatanii alba'aa ooltan beekna. Maxxeewwan haadharaawu diddus wal xaraguu taati malee foorjidoota arabaaf Jarmaniidha as galte faanas wanti nu rakkisus hin jiru. Dhuftu ifumaan koottu malee cinaa qabdee waan ajaa kee nutti as hin udaanin. Yartuu ajaan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaa laatti jedha Oromoon. Osoo keessa hin beekin halaala teessee ykn callistee isuma har'aa ilaaltee intarneetirra baatee albaati ajaan akka si'ii tuni. Warri laaqii gandummaa laaqxan akkuma barbaaddan laaqqadhaa malee nun ilaallatu. Sirba Shawaa kaabatis hin dhaggeeffatinaa hin sirbinaayis. Kanuma jibbi jibba jaalallis jaalala. For menafike phente konte and alla kuber follower. We do not care fo ever! Kalas!

 10. kkkk Just I copied for Dangootee Mokennin?????????????????????????????????…..LOOK namittiin Laaftoo Liiban jedhamtu takka sarara kanarraatti uffataa Aadaa Sadeen TUULAMAA balleessuf alba'aa jirti. Sababaa kanaan Daawwiteenis gara DAANGOOTEE mokenninitti jijjiirameera. Dabalees Daawwiteen erga DAANGOOTETTI jijjiirameen asitti torbuma tana keessa COVER PHOTO sirba kanaa jijjiiree jira. Cover phooton sirbichaa duraan bareedu amma wadala harree daalaachatti jijjiiramee ajaa'ee jira. DHUGAA kiristoos dubbachuuf ani amma Aksum Univarsiitin jira. Hamman Oromiyaatti deebi'utti jedheen intarneetii yoon seene sirboota Oromoo malee osoon du'eewuu sirba habashootaa hin dhaggeeffadhu. Sirba daawwit kana yoo xiqqaate dura san guyyaatti al 15 olin ilaala you tube irratti. Kan artistoota Oromoo biroos akkasumatti wal jijijjiiretoo jechuudha. Amma erga Dangooten sababa gandummaatin cover photo kna jijjiiree asitti listii add CHANALII koo jalaayis nan baasa. Liinkii sirbichaa accounntii fb koo lama irratti kanan share godhes nan kaasa. Nutis warri Oromoo Tuulamaa sirba Daangootee kanarratti gaaffii lamaa-sadan tokko qabna. Uffata aadaa kana osoo hin hubatin maalif ittiin sirbite?? 2ffaa Duraanis artistoonni akka Hailu kitaabaa, Fayyisaaa furii, Dajanee Kaasayee,Aadam Mohaammed fi Haaloo Daawwee kan biroo faan ittiin sirbaniiru. Ati daawwiteen hoo osoo hin hubatin maaf ittiin sirbite ?osoo hin hubatinis maalif kover photo jijjiirte? Yaada koomentaatarrirratti hundoofta moo yaada mataa keetiti?? Sarara kanarratti namtittii Laaftoo Liibaan jedhamtu takkaa fi namoota jibba Oromoo SALALEE qabantu kana si jijjiirsise. Gochaa kee shakkee Osuman komentateroota kee dubbisun irra gahe. Akkanan jedheen anis. Yoon commentii kee dubbisu sila kunimmoo har'a dhalateeyin jedhe si taajjabe. Tarii akkuma barte rakkina gandummaa, rakkina warra nabiyyuu fi warra luutar san yoo qabaatte hin beeku MALEE kuni uffanni aadaa warra SADEEN TUULAMAATI. Salaale jechuu kooti. Uffanni Warra Kaaba shawaatti uffatamu tokko isa kana ta'ee kan biroos, shaaman, wandaboon, dirbadiriin, fi qamisiin dubartoota warra tuulamaa hedduutu jira. Uffatoota aadaa Kaaba shawaa kanniin Sirba Hailu Kitaabaa, Fayyisa furi, Abdoo Badhaasoo fi Bohaaraa birhaanuu irratti ilaali jenna. Nan yaadadha yeroon ijoollee ta'ee Kaaba shawaa caffee jallisiitti jbbilootaa fi loon eegaa turetti shamarri uffata akkanaa uffatu. Haadha tiyya mataashii dabalatee jechuu kooti. Garuu akka shubbistoota Daawwit kanatti jilbaa olitti muraniitii miti dheeraa ture. Uffanni warra TUULAMAA inni ganamaa isuma kana turee jechuudha. Garuu rakkoon asirratti mul'ate shubbistoonni dubartootaa Daawwit kunniin uffaticha garamalee gabaabsanii fokkisiisan. Dhumarrattis wantin jechuu barbaadu rakkoon kee uffaticha osoon taane dhukkubbii jibbiinsa Oromoo Salaalee waan qabduuf akka ta'e ifaan ifatti beekna. Kunimmoo warri amma dhufee artificialiin pheenxee fi islaamni tuni jibba Ishiin amantaa Ortodoksii irraa qabduuf akka ta'e nuuf gala. Kirrii fi Masqalii Kiristoos yoo argitan akka ijji keessan dhiiga uffatu ni beekna. Akka Ortodoksii inaaftee addaraasha pheenxe qoonxee fi waaqeffatee seentee nurratti dollotaa ooltuss ni beekna. Cinaa qabdaniis haa taatu kallattumaanis akka intarneeetirra baatanii alba'aa ooltan beekna. Maxxeewwan haadharaawu diddus wal xaraguu taati malee foorjidoota arabaaf Jarmaniidha as galte faanas wanti nu rakkisus hin jiru. Dhuftu ifumaan koottu malee cinaa qabdee waan ajaa kee nutti as hin udaanin. Yartuu ajaan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaa laatti jedha Oromoon. Osoo keessa hin beekin halaala teessee ykn callistee isuma har'aa ilaaltee intarneetirra baatee albaati ajaan akka si'ii tuni. Warri laaqii gandummaa laaqxan akkuma barbaaddan laaqqadhaa malee nun ilaallatu. Sirba Shawaa kaabatis hin dhaggeeffatinaa hin sirbinaayis. Kanuma jibbi jibba jaalallis jaalala. For menafike phente konte and alla kuber follower. We do not care fo ever! Kalas!

 11. Kenedy Kena says:

  khihiakkk??????????????…ERGAA KEENYA OBBOO DAANGOOTEE MOKONNENIIF KENNINE ??????????????????…..LOOK namittiin Laaftoo Liiban jedhamtu takka sarara kanarraatti uffataa Aadaa Sadeen TUULAMAA balleessuf alba'aa jirti. Sababaa kanaan Daawwiteenis gara DAANGOOTEE mokenninitti jijjiirameera. Dabalees Daawwiteen erga DAANGOOTETTI jijjiirameen asitti torbuma tana keessa COVER PHOTO sirba kanaa jijjiiree jira. Cover phooton sirbichaa duraan bareedu amma wadala harree daalaachatti jijjiiramee ajaa'ee jira. DHUGAA kiristoos dubbachuuf ani amma Aksum Univarsiitin jira. Hamman Oromiyaatti deebi'utti jedheen intarneetii yoon seene sirboota Oromoo malee osoon du'eewuu sirba habashootaa hin dhaggeeffadhu. Sirba daawwit kana yoo xiqqaate dura san guyyaatti al 15 olin ilaala you tube irratti. Kan artistoota Oromoo biroos akkasumatti wal jijijjiiretoo jechuudha. Amma erga Dangooten sababa gandummaatin cover photo kna jijjiiree asitti listii add CHANALII koo jalaayis nan baasa. Liinkii sirbichaa accounntii fb koo lama irratti kanan share godhes nan kaasa. Nutis warri Oromoo Tuulamaa sirba Daangootee kanarratti gaaffii lamaa-sadan tokko qabna. Uffata aadaa kana osoo hin hubatin maalif ittiin sirbite?? 2ffaa Duraanis artistoonni akka Hailu kitaabaa, Fayyisaaa furii, Dajanee Kaasayee,Aadam Mohaammed fi Haaloo Daawwee kan biroo faan ittiin sirbaniiru. Ati daawwiteen hoo osoo hin hubatin maaf ittiin sirbite ?osoo hin hubatinis maalif kover photo jijjiirte? Yaada koomentaatarrirratti hundoofta moo yaada mataa keetiti?? Sarara kanarratti namtittii Laaftoo Liibaan jedhamtu takkaa fi namoota jibba Oromoo SALALEE qabantu kana si jijjiirsise. Gochaa kee shakkee Osuman komentateroota kee dubbisun irra gahe. Akkanan jedheen anis. Yoon commentii kee dubbisu sila kunimmoo har'a dhalateeyin jedhe si taajjabe. Tarii akkuma barte rakkina gandummaa, rakkina warra nabiyyuu fi warra luutar san yoo qabaatte hin beeku MALEE kuni uffanni aadaa warra SADEEN TUULAMAATI. Salaale jechuu kooti. Uffanni Warra Kaaba shawaatti uffatamu tokko isa kana ta'ee kan biroos, shaaman, wandaboon, dirbadiriin, fi qamisiin dubartoota warra tuulamaa hedduutu jira. Uffatoota aadaa Kaaba shawaa kanniin Sirba Hailu Kitaabaa, Fayyisa furi, Abdoo Badhaasoo fi Bohaaraa birhaanuu irratti ilaali jenna. Nan yaadadha yeroon ijoollee ta'ee Kaaba shawaa caffee jallisiitti jbbilootaa fi loon eegaa turetti shamarri uffata akkanaa uffatu. Haadha tiyya mataashii dabalatee jechuu kooti. Garuu akka shubbistoota Daawwit kanatti jilbaa olitti muraniitii miti dheeraa ture. Uffanni warra TUULAMAA inni ganamaa isuma kana turee jechuudha. Garuu rakkoon asirratti mul'ate shubbistoonni dubartootaa Daawwit kunniin uffaticha garamalee gabaabsanii fokkisiisan. Dhumarrattis wantin jechuu barbaadu rakkoon kee uffaticha osoon taane dhukkubbii jibbiinsa Oromoo Salaalee waan qabduuf akka ta'e ifaan ifatti beekna. Kunimmoo warri amma dhufee artificialiin pheenxee fi islaamni tuni jibba Ishiin amantaa Ortodoksii irraa qabduuf akka ta'e nuuf gala. Kirrii fi Masqalii Kiristoos yoo argitan akka ijji keessan dhiiga uffatu ni beekna. Akka Ortodoksii inaaftee addaraasha pheenxe qoonxee fi waaqeffatee seentee nurratti dollotaa ooltuss ni beekna. Cinaa qabdaniis haa taatu kallattumaanis akka intarneeetirra baatanii alba'aa ooltan beekna. Maxxeewwan haadharaawu diddus wal xaraguu taati malee foorjidoota arabaaf Jarmaniidha as galte faanas wanti nu rakkisus hin jiru. Dhuftu ifumaan koottu malee cinaa qabdee waan ajaa kee nutti as hin udaanin. Yartuu ajaan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaa laatti jedha Oromoon. Osoo keessa hin beekin halaala teessee ykn callistee isuma har'aa ilaaltee intarneetirra baatee albaati ajaan akka si'ii tuni. Warri laaqii gandummaa laaqxan akkuma barbaaddan laaqqadhaa malee nun ilaallatu. Sirba Shawaa kaabatis hin dhaggeeffatinaa hin sirbinaayis. Kanuma jibbi jibba jaalallis jaalala. For menafike phente konte and alla kuber follower. We do not care fo ever! Kalas!

 12. Kenedy Kena says:

  kkkk?????????????????????????????????…..LOOK namittiin Laaftoo Liiban jedhamtu takka sarara kanarraatti uffataa Aadaa Sadeen TUULAMAA balleessuf alba'aa jirti. Sababaa kanaan Daawwiteenis gara DAANGOOTEE mokenninitti jijjiirameera. Dabalees Daawwiteen erga DAANGOOTETTI jijjiirameen asitti torbuma tana keessa COVER PHOTO sirba kanaa jijjiiree jira. Cover phooton sirbichaa duraan bareedu amma wadala harree daalaachatti jijjiiramee ajaa'ee jira. DHUGAA kiristoos dubbachuuf ani amma Aksum Univarsiitin jira. Hamman Oromiyaatti deebi'utti jedheen intarneetii yoon seene sirboota Oromoo malee osoon du'eewuu sirba habashootaa hin dhaggeeffadhu. Sirba daawwit kana yoo xiqqaate dura san guyyaatti al 15 olin ilaala you tube irratti. Kan artistoota Oromoo biroos akkasumatti wal jijijjiiretoo jechuudha. Amma erga Dangooten sababa gandummaatin cover photo kna jijjiiree asitti listii add CHANALII koo jalaayis nan baasa. Liinkii sirbichaa accounntii fb koo lama irratti kanan share godhes nan kaasa. Nutis warri Oromoo Tuulamaa sirba Daangootee kanarratti gaaffii lamaa-sadan tokko qabna. Uffata aadaa kana osoo hin hubatin maalif ittiin sirbite?? 2ffaa Duraanis artistoonni akka Hailu kitaabaa, Fayyisaaa furii, Dajanee Kaasayee,Aadam Mohaammed fi Haaloo Daawwee kan biroo faan ittiin sirbaniiru. Ati daawwiteen hoo osoo hin hubatin maaf ittiin sirbite ?osoo hin hubatinis maalif kover photo jijjiirte? Yaada koomentaatarrirratti hundoofta moo yaada mataa keetiti?? Sarara kanarratti namtittii Laaftoo Liibaan jedhamtu takkaa fi namoota jibba Oromoo SALALEE qabantu kana si jijjiirsise. Gochaa kee shakkee Osuman komentateroota kee dubbisun irra gahe. Akkanan jedheen anis. Yoon commentii kee dubbisu sila kunimmoo har'a dhalateeyin jedhe si taajjabe. Tarii akkuma barte rakkina gandummaa, rakkina warra nabiyyuu fi warra luutar san yoo qabaatte hin beeku MALEE kuni uffanni aadaa warra SADEEN TUULAMAATI. Salaale jechuu kooti. Uffanni Warra Kaaba shawaatti uffatamu tokko isa kana ta'ee kan biroos, shaaman, wandaboon, dirbadiriin, fi qamisiin dubartoota warra tuulamaa hedduutu jira. Uffatoota aadaa Kaaba shawaa kanniin Sirba Hailu Kitaabaa, Fayyisa furi, Abdoo Badhaasoo fi Bohaaraa birhaanuu irratti ilaali jenna. Nan yaadadha yeroon ijoollee ta'ee Kaaba shawaa caffee jallisiitti jbbilootaa fi loon eegaa turetti shamarri uffata akkanaa uffatu. Haadha tiyya mataashii dabalatee jechuu kooti. Garuu akka shubbistoota Daawwit kanatti jilbaa olitti muraniitii miti dheeraa ture. Uffanni warra TUULAMAA inni ganamaa isuma kana turee jechuudha. Garuu rakkoon asirratti mul'ate shubbistoonni dubartootaa Daawwit kunniin uffaticha garamalee gabaabsanii fokkisiisan. Dhumarrattis wantin jechuu barbaadu rakkoon kee uffaticha osoon taane dhukkubbii jibbiinsa Oromoo Salaalee waan qabduuf akka ta'e ifaan ifatti beekna. Kunimmoo warri amma dhufee artificialiin pheenxee fi islaamni tuni jibba Ishiin amantaa Ortodoksii irraa qabduuf akka ta'e nuuf gala. Kirrii fi Masqalii Kiristoos yoo argitan akka ijji keessan dhiiga uffatu ni beekna. Akka Ortodoksii inaaftee addaraasha pheenxe qoonxee fi waaqeffatee seentee nurratti dollotaa ooltuss ni beekna. Cinaa qabdaniis haa taatu kallattumaanis akka intarneeetirra baatanii alba'aa ooltan beekna. Maxxeewwan haadharaawu diddus wal xaraguu taati malee foorjidoota arabaaf Jarmaniidha as galte faanas wanti nu rakkisus hin jiru. Dhuftu ifumaan koottu malee cinaa qabdee waan ajaa kee nutti as hin udaanin. Yartuu ajaan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaa laatti jedha Oromoon. Osoo keessa hin beekin halaala teessee ykn callistee isuma har'aa ilaaltee intarneetirra baatee albaati ajaan akka si'ii tuni. Warri laaqii gandummaa laaqxan akkuma barbaaddan laaqqadhaa malee nun ilaallatu. Sirba Shawaa kaabatis hin dhaggeeffatinaa hin sirbinaayis. Kanuma jibbi jibba jaalallis jaalala. For menafike phente konte and alla kuber follower. We do not care fo ever! Kalas!

 13. Kenedy Kena says:

  ???????????????????????????????????????????????????……..Hi Dawit! Cover photo sirba kanaa maalif jijjiirtee? Dhageenyee jirra dubbichas. Himmmmmmm…….Gaafa fokkistu natti baqattee gaafa bareeddu narraa dheessitee? jedhe namichi. Kalas caccabduu galoo wayiidhaa Daangootee. Chaw Daangootee Mokennin.

 14. Kenedy Kena says:

  ????????????????? Big Question here?

 15. Zaki Jemal says:

  Shugguxii dhugee bulaa namni dawwitee dubbisee

 16. Zaki Jemal says:

  Best man wiz best music

 17. leenca keenya, qabsaa'aa umrii guutuu! si jaallanna, uummanni oromoo gaaf tokko kabajaaf jaalala siif qabu ibsuuf simmanna ho'aa akka siif goonu nan amana.

Leave feedback

Your email address will not be published.

*
*

five × 1 =

Music
Beautiful Relaxing Music, Peaceful Soothing Instrumental Music, “Dreams of Germany” By Tim Janis. My instrumental music can help you find deep relaxation, relieve

Films
Watch NO 15 – Latest Telugu Short Film Teaser | A Film By Sri Harsha Palugula Cast: STORY, SCREENPLAY & DIRECTION- SRI HARSHA PALUGULA. CINEMATOGRAPHY-ANURAG TEJA DI

Music
Behold the Darkness, By Medwyn Goodall. Also clips and cuts from Immediate Music. Thanks to those who commented and figured it out. Thumbs up to you! Anyone who wants to use the

Trailer
Thambi | Thambi Full Movie | Thambi Movie | Thambi Scenes – Thambi is a Tamil action drama Movie directed by Seeman. Thambi features Madhavan and Pooja in the lead roles,

Trailer
In the immortal words of Admiral Ackbar: “It’s a TRAP!” These crafty thriller and horror movie traps were as ingenious as they were deadly. Our list includes bear traps,

Trailer
In the new trailer, we can clearly see that Pink Pearl’s crack is getting worse, but what could be causing that to happen five thousand years later? Deepcut believes it might

top